Vui Ngy Khai Mạc Hội Bc i Nazareth,
Xứ Ngũ Phc 07-01-2011.

Năm Mới, Tin Vui Mới Đến Với Dn Ngho.
Tạ ơn Thin Cha đ ban cho chng con
biết cng nhau đồng hnh niềm tin
qua sứ vụ Bc i Thương Yu Anh Chị Em Ngho Kh