ĐƠN XIN CẤP CĂN NHΐ TΜNH THƯƠNG NAZARETH

Kνnh Gửi Cha Đa Minh Bωi Quyền.

Con tκn lΰ:……………………………………Sinh Ngΰy:…….....…..
Vợ con tκn lΰ:………………………………   Sinh Ngΰy……....……
Cαc con của chϊng con tκn lΰ:
1:………………………………………………………....…….……
2:……………………………………………………………….....…
3:………………………………………………………….....………
4:………………………………………………………….....………
5:………………………………………………………….....………
6:………………………………………………………….…………
Địa Chỉ:……………………………………………………….…......
Giαo Xứ:…………………………Giαo Phận:……………….……....
Quν Danh Của Cha Xứ:………………………………………....……
Gia Đμnh Con Sinh Sống Tại Giαo Xứ Từ:…………………...Tới Nay
Hoΰn Cảnh Gia Đμnh:………………………………………………
………………………………………………………
                                                                                Đϊng             Sai
1: Gia Đμnh Con Cσ Đất Thổ Cư?               
            ........             ......
2: Gia Đμnh Con Đang Sống Trκn Đất Người Khαc:  …….            …..
3: Gia Đμnh Con Đang Đi Ở Thuκ:                            …….            …..
Chϊng con kνnh xin Cha giϊp đỡ gia đμnh chϊng con một căn nhΰ tμnh thương Nazareth.  Chϊng con xin hoΰn toΰn chịu trαch nhiệm khi phν tổn xβy dựng vượt ngoΰi khung giα mΰ Cha giϊp đỡ.  Chϊng con xin gửi đến cha tấm hμnh gia đμnh chụp với hμnh căn nhΰ cũ của chϊng con.  Xin chβn thΰnh cαm ơn cha.
Lΰm tại:……………Ngΰy Thαng:………………

Kύ tκn.                               Chứng Thực Của Cha Xứ/Quν Sơ.
                                Với sự giϊp đỡ của Cộng Đoΰn Giαo Xứ vΰ của tτi
                             Xin Cha Đa Minh giϊp đỡ gia đμnh nΰy.  Cαm ơn Cha.

                                                        Kύ tκn vΰ đσng dấu.
 

 

 P/S: Bạn cσ thể tải mẫu đơn tại đβy: Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh