BACK

CĂN NHÀ T̀NH THƯƠNG NAZARETH
(Nazareth House of Love Year 2010)

 12 Nơi Đang Cần Xây 104 Căn Nhà T́nh Thương.
12 Poor Parishes need to build 104 Nazareth Houses of Love.

(Basic Cost $600-$700/unit)

Xin Liên Lạc Giúp Đỡ
Các Sứ Giả T́nh Thương Nazareth

Qua Phone hoặc Email.


18 CĂN NHÀ NAZARETH ĐỢT 1

SỨ GỈẢ TINH THƯƠNG XUÂN LỘC
SƠ THERESA TUYẾT TRINH
therhuetrinh@gmail.com
phone: 01184-984-382-739


2 CĂN NHÀ NAZARETH ĐỢT 2

SỨ GIẢ T̀NH THƯƠNG NHA TRANG
SƠ MARIA NGUYỄN THỊ TÂN

tannguyenvs@yahoo.com
phone:01184 -583-859-225


4 CĂN NHÀ NAZARETH ĐỢT 3

SỨ GIẢ T̀NH THƯƠNG ĐÀ-LẠT
SƠ LEONIDE HIỀN
hienleonide@yahoo.com

phone: 01184-633-822-416


3 CĂN NHÀ NAZARETH ĐỢT 4

SỨ GIẢ TÌNH THƯƠNG ĐỊNH QUÁN
LM PHERO LƯU THÀNH TÂM

luuthanhtam@gmail.com
phone: 01184-919-472-885

13 CĂN NHÀ NAZARETH ĐỢT 5

SỨ GIẢ TINH THƯƠNG ĐỊNH QÚAN
LM ANTON PHẠM VĂN KHẢI

antkhai@gmail.com
phone: 01184-168-5700-815

12 CĂN NHÀ NAZARETH ĐỢT 6

SỨ GIẢ TÌNH THƯƠNG ĐỊNH QUÁN
LM GIUSE ĐINH VĂN THÀNH dinhthanhgiuse@yahoo.com
Phone: 01184-909-072-526


2 CĂN NHÀ NAZARETH ĐỢT 7

SỨ GIẢ TINH THƯƠNG TÂY NINH
LM JOS NGUYỄN VĂN NẾN

vannenop@gmail.com
phone: 01184-917-220-360


13 CĂN NHÀ NAZARETH ĐỢT 8

SỨ GIẢ TÌNH THƯƠNG XUÂN LỘC
LM AUGUST NGUYỄN VĂN CHIẾN
auchien2003@gmail.com
phone: 01184-917-473-321

5 CĂN NHÀ NAZARETH ĐỢT 9

SỨ GIẢ TÌNH THƯƠNG BA-RỊA
LM JB NGUYỄN QUYẾT CHIẾN
gbchien@yahoo.com
phone: 01184-169-3968-847

4 CĂN NHÀ NAZARETH ĐỢT 10

SỨ GIẢ TÌNH THƯƠNG XUÂN LỘC
LM J.B NGUYỄN VĂN HƯNG

hungngoclam@gmail.com
phone: 01184-618-659-705


4 CĂN NHÀ NAZARETH ĐỢT 11

SỨ GIẢ T̀NH THƯƠNG TÂY NINH
LM HIL. NGUYỄN THANH PHONG

hilthanhphong@yahoo.com
Phone: 01184-903-257437

1 CĂN NHÀ NAZARETH ĐỢT 12

SỨ GIẢ TÌNH THƯƠNG  TÂY NINH
Sr. NGUYỄN THỊ BÍCH THUỶ

cebonnhi@yahoo.com
phone: 01184-937-249-707

2 CĂN NHÀ NAZARETH ĐỢT 13

SỨ GIẢ T̀NH THƯƠNG XUÂN LỘC
LM JOS. NGUYỄN VĂN TỊNH

jostichply@yahoo.com
Phone: 01184-906-697-444